Kehittämishankkeet

Sirkuksesta siivet elämään -ESR -hanke

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Sirkuksesta siivet elämään toteutetaan neljän esittävän taiteen organisaation, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus ja Taidekoulu Estradi tekevät yhteistyötä Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Kaksivuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

Iloa ikään!

Taidekoulu Estradi on EKTA ry:n kumppanina Iloa ikään -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja
tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Iloa ikään -hankkeessa Taidekoulu Estradi järjestää senioreille teatteri-, sirkus- ja musiikkiryhmien opetusta. Taideryhmien tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tuoda positiivisia onnistumisen kokemuksia taiteen tekemisen kautta.

Hanketta rahoittaa STEA ja sitä hallinnoi EKTA ry.

 

Taidetta pienin askelin

Taidetta pienin askelin -hanke on Lappeenrannan taiteen perusopetuskoulujen yhteinen hanke. Hankkeessa järjestetään taidekerhoja päiväkodeissa hoitopäivän aikana.

Taidetta pienin askelin -hanke vahvistaa lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia ja lisää heidän tietoaan ja taitoaan eri taiteenlajeista ja kulttuuriperinnöstä.

Hankkeen tavoitteena on luoda päiväkoteihin toimintakulttuuri, joka tukee lasten taidekasvatusta ja -harrastamista monipuolisesti. Hankkeen avulla tehdään tutuksi taiteen perusopetusta alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Hanke tarjoaa läpileikkauksen Lappeenrannassa tarjolla olevasta taiteen perusopetuksesta ja mahdollistaa sen, että lapset voivat etsiä ja kokeilla itselleen sopivaa taideharrastusta.

Taidetta pienin askelin -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Lyhytelokuva monitaiteisena opetusmenetelmänä

Lyhytelokuva monitaiteisena opetusmenetelmänä on Taidekoulu Estradin pedagoginen kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää lyhytelokuvasta Taidekoulu Estradin monitaiteisen opetuksen opetusmenetelmä. Monitaiteisuus ja taiteidenvälisyys nousee uudessa opetussuunnitelmaperusteiden luonnoksessa aikaisempaa vahvemmin esille. Kolmen taiteenlajin taiteen perusopetusoppilaitoksena Taidekoulu Estradi haluaa kehittää kaikkien opetuslinjojen yhteisen pedagogisen toimintamallin, joka tukee sekä kunkin linjan taiteen perusopetuksen opetusta että oppilaitoksen monitaitesta toimintakulttuuria.  Taidekoulu Estradin kolme taiteenlajia – sirkus, teatteri ja musiikki – edustavat esittävää taidetta. Elokuva on yksi esittävän taiteen muoto, jota kaikki Taidekoulu Estradin taiteenlajit voivat hyödyntää kukin omalle taiteenlajille ominaisesta näkökulmasta.