Kehittämishankkeet

Sirkuksesta siivet elämään -ESR -hanke

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille, kuten harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan, siirtyminen helpottuu.

Sirkuksesta siivet elämään toteutetaan neljän esittävän taiteen organisaation, Suomen Nuorisosirkusliiton sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kulttuurikeskus PiiPoo, Sirkus Magenta, Sorin Sirkus ja Taidekoulu Estradi tekevät yhteistyötä Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Kaksivuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hallinnoiva viranomainen on ELY-keskus.

Iloa ikään!

Taidekoulu Estradi on EKTA ry:n kumppanina Iloa ikään -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja
tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Iloa ikään -hankkeessa Taidekoulu Estradi järjestää senioreille teatteri-, sirkus- ja musiikkiryhmien opetusta. Taideryhmien tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tuoda positiivisia onnistumisen kokemuksia taiteen tekemisen kautta.

Hanketta rahoittaa STEA ja sitä hallinnoi EKTA ry.

 

Taidetta pienin askelin

Taidetta pienin askelin -hanke on Lappeenrannan taiteen perusopetuskoulujen yhteinen hanke. Hankkeessa järjestetään taidekerhoja päiväkodeissa hoitopäivän aikana.

Taidetta pienin askelin -hanke vahvistaa lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia ja lisää heidän tietoaan ja taitoaan eri taiteenlajeista ja kulttuuriperinnöstä.

Hankkeen tavoitteena on luoda päiväkoteihin toimintakulttuuri, joka tukee lasten taidekasvatusta ja -harrastamista monipuolisesti. Hankkeen avulla tehdään tutuksi taiteen perusopetusta alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Hanke tarjoaa läpileikkauksen Lappeenrannassa tarjolla olevasta taiteen perusopetuksesta ja mahdollistaa sen, että lapset voivat etsiä ja kokeilla itselleen sopivaa taideharrastusta.

Taidetta pienin askelin -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Arvioinnin työkalupakki

Arvioinnin työkalupakki on Taidekoulu Estradin pedagoginen kehittämishanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena on  luoda sopivat ja käytännölliset työkalut Taidekoulu Estradin uusien opetussuunnitelmien arviointikriteerien mukaiseen oppilasarviointiin.

 

Kestävä taiteen perusopetus -pilottihanke

Taidekoulu Estradi on yksi Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön Kestävä taiteen perusopetus -hankkeen pilottikouluista. Hankkeen tavoitteena on avata taiteen perusopetuksen ja taidekasvatuksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana. Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tämä ajattelu tiivistetään kestävyyskriteereiksi, joiden avulla taiteen perusopetuksen oppilaitokset voivat arvioida toimintaansa sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita.